X

Algemene voorwaarden

LEVERINGSVOORWAARDEN VAN BINDT COMMUNICATIE

Artikel 1 – Opdrachtgever en opdrachtnemer Bindt Communicatie

Onder opdrachtgever wordt degene verstaan die – al dan niet uit naam van een door hem vertegenwoordigde organisatie – aan Bindt Communicatie een mondelinge of schriftelijke opdracht geeft tot het leveren van diensten of goederen.

Onder Bindt Communicatie wordt verstaan degene die namens Bindt Communicatie een opdracht tot het leveren van diensten of goederen in ontvangst neemt.

De leveringsvoorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst tussen de opdrachtgever en Bindt Communicatie, tenzij hiervan uitdrukkelijk schriftelijk wordt afgeweken. De leveringsvoorwaarden zijn bij het aangaan van de overeenkomst bekend bij beide partijen.

De leveringsvoorwaarden zijn verkrijgbaar via www.bindtcommunicatie.nl en worden op verzoek toegezonden.


Artikel 2 – Offertes

Alle aanbiedingen van Bindt Communicatie zijn vrijblijvend en geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Bindt Communicatie is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de wederpartij binnen 30 dagen schriftelijk wordt bevestigd. Als een offerte door een opdrachtgever wordt aanvaard heeft Bindt Communicatie het recht de aanbieding binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

Wanneer slechts voor een gedeelte van de te leveren dienst of het te leveren goed afspraken zijn gemaakt, is Bindt Communicatie niet gebonden aan de voor het geheel overeengekomen prijs, indien zou blijken dat de werkzaamheden over het niet afgesproken gedeelte naar verhouding meer arbeid vereisen dan te verwachten viel op basis van hetgeen is afgesproken.


Artikel 3 – Honorarium, kosten, tarieven

De honorering van Bindt Communicatie berust op uurtarieven. Overeenkomsten kunnen worden aangegaan op basis van gewerkte uren of op basis van een vast bedrag (fixed fee). In het eerste geval is het uurtarief opgenomen in de overeenkomst.

Indien een opdracht op basis van gewerkte uren wordt afgerekend, verplicht Bindt Communicatie zich een nauwkeurige verantwoording van aan een opdracht gewerkte uren en aan gemaakte kosten bij te houden. Dit overzicht wordt op verzoek aan de opdrachtgever ter inzage beschikbaar gesteld.

Wanneer bij het opstellen van een overeenkomst bepaalde kosten of kostenposten niet zijn te overzien, doordat deze bijvoorbeeld afhankelijk zijn van de voortgang van het project of van prijsopgaven van derden of het gevolg zijn van correcties en / of wijzigingen of anderszins niet met zekerheid zijn te voorspellen, kunnen deze pro memorie of als stelpost worden opgenomen. De doorberekening daarvan geschiedt dan achteraf.

Noodzakelijke reis- en verblijfkosten alsmede kosten van derden die noodzakelijk en volgens de overeenkomst in het kader van de opdracht door Bindt Communicatie worden gemaakt, worden afzonderlijk in rekening gebracht.

De opdrachtgever zal kosten van derden, die worden gemaakt door Bindt Communicatie in het kader van de verstrekte opdracht, rechtstreeks aan de desbetreffende derden voldoen, tenzij anders is overeengekomen. Verloopt de betaling aan derden via Bindt Communicatie, dan is deze gerechtigd een voorschot op deze kosten te verlangen. Ook is Bindt Communicatie gerechtigd tot het doorberekenen van een toeslag ter bestrijding van eventueel gemaakte administratiekosten. Bindt Communicatie zal kortingen op leveranties van goederen en diensten van derden doorberekenen aan de opdrachtgever.


Artikel 4 – Product- en / of dienstbegeleiding

Bindt Communicatie zal toezicht houden op de uitvoering van eventueel door of namens opdrachtgever aan grafische, audiovisuele, digitale of andere (producten/of dienst) bedrijven te verstrekken opdrachten.

Bindt Communicatie zal, tenzij expliciet schriftelijk anders overeengekomen, nooit zelfstandige partij zijn bij een dergelijke overeenkomst met een product en/of dienst bedrijf. Bindt Communicatie kan de opdrachtgever vertegenwoordigen bij een product en/of dienst bedrijf voor zover dat binnen een redelijke uitvoering van de opdracht passend is en dit schriftelijk is bevestigd.

Voordat de definitieve toestemming tot product en/of dienst wordt verstrekt, dient Bindt Communicatie de laatste drukproef, revisieproef, audiovisuele of onlineproductie of het laatste prototype schriftelijk te hebben goedgekeurd. De plaatsing van advertenties, het drukken van drukwerken, het uitzenden of online zetten geschiedt onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever, nadat deze de proeven daarvoor heeft gezien en opdracht tot uitvoering heeft gegeven. Indien wegens tijdsgebrek de proeven niet meer aan opdrachtgever kunnen worden gezonden, geschiedt de correctie daarvan door Bindt Communicatie. Bindt Communicatie aanvaardt in dat geval echter geen aansprakelijkheid voor gemaakte fouten.

Ook indien werkzaamheden van Bindt Communicatie inzake product en/of dienst begeleiding niet afzonderlijk in de begroting zijn opgenomen, zullen deze door opdrachtgever worden vergoed.


Artikel 5 – Facturering en betaling

Elke fixed fee-opdracht wordt in beginsel in twee gelijke delen gefactureerd: 50% bij het verlenen van de opdracht en 50% bij het afronden van de opdracht. Voor grote opdrachten of opdrachten die een lange bewerkingstijd (langer dan 2 maanden) vereisen, kunnen meerdere tussentijdse deelbetalingen worden verlangd. Deze worden vooraf overeengekomen. Alle overige kosten, volgens de overeenkomst gemaakt in het kader van de opdracht worden maandelijks op basis van bij te voegen declaraties gefactureerd.

Elke opdracht op basis van gewerkte uren wordt maandelijks gefactureerd, tenzij anders afgesproken.

Opdrachtgever dient facturen te betalen binnen 15 dagen na factuurdatum.

Bij afwijking van de betalingstermijn zal Bindt Communicatie over het factuurbedrag een rente in rekening brengen, die gelijk is aan de wettelijke rente. Delen van maanden worden daarbij voor de berekening van de wettelijke rente gerekend als volle maanden. De rentevoet kan maandelijks worden aangepast aan de dan geldende wettelijke rente.

Bindt Communicatie is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie gerechtigd om vóór de aflevering van de overeengekomen goederen of diensten voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de verdere afwerking van de opdracht te staken, als deze zekerheid niet kan worden gegeven.

Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die worden gemaakt voor invordering van door de opdrachtgever verschuldigde en niet tijdig betaalde bedragen, zijn voor rekening van de opdrachtgever; deze bedragen ten minste 15% van het verschuldigde bedrag en zullen minimaal € 100,- bedragen.


Artikel 6 – Wijziging van de opdracht

Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht van welke aard dan ook, schriftelijk of mondeling, door of namens de opdrachtgever aangebracht, die een vermeerdering van het aantal overeengekomen werkuren en hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de oorspronkelijke prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever extra in rekening gebracht.

Bij veranderingen in de opdracht, die een verlaging van het aantal werkuren en een vermindering van kosten tot gevolg hebben, wordt een overeenkomstig lager bedrag in rekening gebracht met een maximum van -25% (dus tot 75% van de oorspronkelijk overeengekomen offerte).

Deze regeling is niet van toepassing op opdrachten die voor een vast bedrag zijn aangenomen (fixed-fee-opdrachten). Bij dergelijke opdrachten is het risico van over- of onderschrijding van de begroting voor risico van Bindt Communicatie, tenzij er een wezenlijke wijziging in de oorspronkelijke opdracht wordt aangebracht.

Veranderingen in een reeds verstrekte opdracht kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen contract- of levertijd overschreden wordt; in dat geval is artikel 10 van overeenkomstige toepassing.


Artikel 7 – Vertrouwelijke informatie en geheimhoudingsplicht

Bindt Communicatie is verplicht alle informatie, bedrijfsgegevens, gegevensbestanden van de opdrachtgever en overige bij de uitoefening van haar werkzaamheden ter kennis komende vertrouwelijke informatie zorgvuldig te bewaren en geheim te houden.


Artikel 8 – Prijswijzigingen

Wijzigingen van prijzen van materialen die nodig zijn voor de opdracht, welke intreden na aanvaarding van de opdracht, kunnen aan de opdrachtgever worden doorberekend. Onder prijswijzigingen worden ook begrepen verandering van lonen en sociale lasten, verhogingen van belastingen en alle andere gebeurtenissen die kostenverhogende gevolgen met zich meebrengen.


Artikel 9 – Verzuim van de opdrachtgever

Indien de voortgang in de uitvoering van de opdracht of de levering van de goederen of diensten door verzuim van de opdrachtgever wordt vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt, kan door Bindt Communicatie het volledige overeengekomen bedrag van de opdracht in rekening worden gebracht, waaronder begrepen de reeds gemaakte kosten van de voor de opdracht bestemde materialen; onverminderd het recht van Bindt Communicatie verdere kosten, vergoeding van schade en interessen te vorderen.


Artikel 10 – Overschrijding van de leveringstermijn

De overeengekomen leveringstermijnen zijn onder alle omstandigheden steeds als approximatief en nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 11 – Annuleringen

Indien de opdrachtgever de opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gehouden aan Bindt Communicatie alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden en indien Bindt Communicatie dit wenst, de voor de uitvoering van deze opdracht bestemde materialen en halffabrikaten voor zijn rekening te nemen tegen de door Bindt Communicatie in de calculatie opgenomen prijzen; alles onverminderd het recht van Bindt Communicatie op vergoeding wegens winstderving, zomede van de overige uit de annulering voortvloeiende kosten, schaden en interessen.


Artikel 12 – Klachten

Klachten dienen schriftelijk te geschieden en wel binnen 14 dagen na voltooiing van de opdracht respectievelijk levering van de goederen of diensten

Klachten als bedoeld in het vorige lid zijn slechts mogelijk voor zover de opdrachtgever het geleverde niet in gebruik heeft genomen, heeft be- of verwerkt, respectievelijk op andere wijze daarover beschikt.

De aansprakelijkheid van Bindt Communicatie uit hoofde van enige overeengekomen leverantie van goederen of diensten is beperkt tot het met de opdracht gemoeide bedrag.

Indien niet anders schriftelijk is overeengekomen mag Bindt Communicatie voor ondeugdelijk werk goed werk leveren.

Bindt Communicatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van fouten in opdracht, informatie, modellen of materialen, die door de opdrachtgever zijn verstrekt.

Bindt Communicatie is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de inhoud van communicatie, die in opdracht van de opdrachtgever is vervaardigd. De opdrachtgever draagt te allen tijde de eindverantwoordelijkheid voor mogelijke onrechtmatigheid of eventuele daaruit voortvloeiende schade ten opzichte van derden. Het is haar taak om vóór eventuele publicatie na te gaan of hier sprake van kan zijn. De opdrachtgever vrijwaart Bindt Communicatie voor aansprakelijkstellingen ten laste van Bindt Communicatie.


Artikel 13 – Overmacht

Indien Bindt Communicatie ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel door andere vormen van overmacht, niet in staat is de opdracht geheel of gedeeltelijk uit te voeren zal Bindt Communicatie naar vermogen voor passende vervanging zorgdragen.

Onverminderd het in het voorafgaande lid gestelde is Bindt Communicatie nimmer aansprakelijk voor de directe of indirecte gevolgen van het niet, niet geheel of slechts gedeeltelijk uitvoeren van de opdracht ten gevolge van ziekte of tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wel als gevolg van andere vormen van overmacht.

Ziekte en tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van Bindt Communicatie dan wel enige andere vorm van overmacht ten aanzien van Bindt Communicatie, kan haar, indien zij niet in staat blijkt een passende vervanger beschikbaar te stellen, ontslaan van de verplichting tot het nakomen van de overeengekomen leveringstermijn of van de leveringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding van kosten, schaden of interessen kan doen gelden.

In geval van enige vorm van overmacht zal Bindt Communicatie daarvan onverwijld mededeling doen aan opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van deze mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter onder de verplichting van Bindt Communicatie af te nemen en hem te vergoeden het uitgevoerde gedeelte van de opdracht c.q. het geleverde gedeelte van de goederen of diensten.


Artikel 14 – Auteursrecht, industrieel eigendomsrecht en reproductierecht, licentie

Auteursrechterlijke beschermde werken die door Bindt Communicatie ten behoeve van de opdrachtgever zijn gemaakt, mogen in omvang en tijdsduur onbeperkt door de opdrachtgever worden gebruikt. Gebruik door derden is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming van Bindt Communicatie.

Alle intellectuele eigendomsrecht van door Bindt Communicatie ontworpen c.q. tot stand gebrachte teksten, tekeningen, foto’s, films, presentaties e.d. blijven bij Bindt Communicatie berusten.

Auteursrechten zijn in de kosten niet inbegrepen.

Opdrachtgever ontvangt van Bindt Communicatie een licentie voor het gebruik van auteursrechtelijk beschermde werken, die door Bindt Communicatie in de uitvoering van een opdracht ten behoeve van de opdrachtgever werden gemaakt. Deze licentie geldt slechts zolang de opdrachtgever voldoet aan de financiële verplichtingen, die verband houden met de beschikbaarstelling van het auteursrechtelijk beschermde werk. De licentie geldt uitsluitend voor gebruik door de opdrachtgever zelf, de door hem vertegenwoordigde organisatie of voor zijn c.q. haar eventuele rechtsopvolgers. Gebruik door eventuele rechtsopvolgers dient binnen dertig dagen na het in werking treden van dit recht aan Bindt Communicatie schriftelijk te worden medegedeeld. Blijft deze mededeling achterwege, dan vervalt het hiervoor genoemde gebruiksrecht. Gebruik door derden, ongeacht de relatie van dezen met de opdrachtgever of diens organisatie, is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Bindt Communicatie.


Artikel 15 – Beëindiging door Bindt Communicatie

Opdrachtgever zal zonder nadere aankondiging geacht worden in toerekenbaar verzuim te zijn:

• in geval hij enige verplichting uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt

• bij faillissement of surséance van betaling van hemzelf dan wel van zijn onderneming

• bij liquidatie van de onderneming

Bindt Communicatie heeft in de gevallen, genoemd in het voorgaande lid, het recht zonder sommatie en/of rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.


Artikel 16 – Conversie

Indien een bepaald beding in deze algemene leveringsvoorwaarden mogelijk nietig is, dan wel mogelijk wordt vernietigd, dan wordt het vervangen door een beding dat daar het dichtst bij in de buurt ligt en in de geest van de ratio achter het beding dient te worden geïnterpreteerd, zonder daarbij onredelijk bezwarend te zijn.


Artikel 17 – Toepasselijk recht

De overeenkomst in al haar onderdelen wordt beheerst door Nederlands recht.

Als bevoegde rechter wijzen partijen de rechter aan, die bevoegd is in de vestigingsplaats van Bindt Communicatie.